pismo - ilustracja

Informacja o dokonaniu darowizny nieruchomości

10 listopada 2020

Zarządzeniem nr 385/20 z dnia 20 sierpnia 2020 roku Wojewoda Wielkopolski wyraził zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Słupca stanowiącej własność Skarbu Państwa, nieruchomości położonej w Benignowie, gmina Słupca, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb 0001 – Benignowo, arkusz mapy 1, działka nr 35 o powierzchni 0,6600 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KN1S/00035082/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Słupcy. Przeniesienie prawa własności zostało dokonane między Starostą Powiatu Słupeckiego reprezentującym Wojewodę Wielkopolskiego, a Wójtem Gminy Słupca w dniu 10 listopada 2020 roku. Celem darowizny jest wykorzystanie nieruchomości dla realizacji zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz zieleni gminnej i zadrzewień. Inicjatywę realizacji wyżej wymienionego celu zapoczątkowali okoliczni mieszkańcy pobliskich sołectw.

mapa przedstawiająca działkę przeznaczoną na użytkowanie Gminy Słupca

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/