Informacja Wójta Gminy Słupca

27 marca 2019

W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi odpadów powstających na skutek prowadzonej działalności rolniczej, informujemy, że w ramach systemu gospodarki odpadami odbierane są wyłącznie odpady komunalne powstające w wyniku funkcjonowania gospodarstw domowych.

Natomiast właściciele nieruchomości zamieszkałych, na których prowadzona jest również działalność gospodarcza, zobowiązani są dodatkowo do zawarcia pisemnej umowy z uprawnionym przedsiębiorcą na odbiór odpadów powstających na skutek tej działalności. Dotyczy to również działalności rolniczej. Przedsiębiorca odbierający odpady w ramach systemu gminnego odbiera zatem odpady z gospodarstw rolnych w zakresie normalnego funkcjonowania gospodarstwa domowego – tak jak z innych nieruchomości zamieszkałych. Natomiast odpady powstające w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (np. środki ochrony roślin, sznurki, folie po kiszonkach i nawozach) nie są w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpadami komunalnymi. Na ich odbiór z gospodarstwa rolnik musi mieć odrębną umowę z uprawnionym podmiotem.
Odpadami komunalnymi są odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach). Zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.
W świetle powyższej definicji nie jest możliwe, by potraktować jako odpady komunalne odpady niebezpieczne powstające w innych źródłach powstawania niż gospodarstwa domowe. Przykładowo, w kategorii odpadów wyłączonych na tej podstawie z pojęcia odpadów komunalnych może się mieścić m.in. część odpadów stanowiących zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny, baterie, akumulatory oraz opakowania niebezpieczne (15 01 10* i 15 01 11*). Tylko odpady niebezpieczne powstające
w gospodarstwach domowych stanowią odpady komunalne. Podobna sytuacja dotyczy opon rolniczych. Gmina Słupca w uchwale Rady Gminy Słupca z dnia 23 czerwca 2016r.
Nr XXI/156/2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, wskazała, że „w ramach uiszczonej opłaty za odbiór odpadów komunalnych, przedsiębiorca ma obowiązek odebrać podczas jednorazowego odbioru odpadów zebranych selektywnie- do sześciu sztuk zużytych opon z terenu jednej nieruchomości zamieszkałej” (§ 2 ust. 3). Mowa tu o oponach powstających w gospodarstwie domowym, czyli pochodzących z pojazdów osobowych.
Odpady z działalności rolniczej nie są odpadami komunalnymi.
Należy ponadto zauważyć, że art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednoznacznie stanowi, iż z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
3) obsługi administracyjnej systemu.
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami,
Natomiast z art. 6r ust. 2a przedmiotowej ustawy wynika dodatkowo, że z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. W związku z powyższym należy stwierdzić, że gmina nie może z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywać kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów działalności rolniczej. Odpady takie jak: środki ochrony roślin i opakowania po nich, worki po nawozach, sznurki, folie, skrzynki, opony ciągnikowe, od przyczep i innych maszyn rolniczych, przepracowane oleje silnikowe, resztki roślin z upraw i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej powinny zostać przekazane w ramach indywidualnych umów z podmiotami, które zajmują się ich zagospodarowaniem i posiadają stosowne zezwolenia.

Ponieważ działalność rolnicza jest kwalifikowana jako działalność gospodarcza (odpowiada definicji działalności gospodarczej z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), powstające w niej odpady rolnicy muszą usuwać podobnie jak inni przedsiębiorcy- na własny koszt. Informuję, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Słupcy przyjmuje opony rolnicze oraz inne odpady rolnicze (np. folie po sianokiszonkach), jednak za dodatkową opłatą.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/