Inicjatywa Jeremie2

20 listopada 2019

Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to Medium Enterprises – Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) jest nową formą pomocy oferowaną mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Zakłada ona odejście od tradycyjnych dotacji, na rzecz zwrotnej pomocy finansowej w formie kredytów, pożyczek i poręczeń. Jeremie2 ma na celu pomoc przede wszystkim tym przedsiębiorstwom, których instytucje finansowe nie są w stanie finansować lub wymagają od nich spełnienia dodatkowych, często zaporowych warunków. Misją inicjatywy Jeremie2 jest dostarczanie kapitału na inwestycje tym podmiotom, które z wielu przyczyn nie mają dostępu do bankowych linii kredytowych, tym, które rozpoczynają działalność lub nie posiadają historii kredytowej.
Projekt Jeremie2 to kontynuacja Inicjatywy JEREMIE, wdrażanej w okresie 2007-2013.
Informacje o Agencji Rozwoju S.A. w Koninie (ARR S.A. w Koninie)

ARR S.A. w Koninie jest jednym z pośredników finansowych, realizujących projekty w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na terenie województwa wielkopolskiego.
Skuteczny wymiar pomocy i finansowania firm to m.in. udzielenie blisko kilkuset pożyczek na łączną kwotę ponad 36 mln zł.

O pożyczce Jeremie2
Fundusz Pożyczkowy Jeremie2 utworzony został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.1 „Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP” oraz ze środków FRW. Uruchomiony przez Bank Gospodarstwa Krajowego projekt niskooprocentowanych pożyczek: „Mała pożyczka inwestycyjna” ma wzmocnić konkurencyjność firm na lokalnym rynku oraz zdolności rozwoju do rozszerzenia działalności o nowe produkty i usługi. Pożyczki udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe lub gdy nie jest to możliwe na warunkach rynkowych. Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) rozpoczynających lub prowadzących własną działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego. Celem Funduszu Pożyczkowego Jeremie2 jest wzmocnienie aktywności inwestycyjnej istniejących podmiotów gospodarczych Wielkopolski, poprzez wzmocnienie ich pozycji i zwiększenie ich konkurencyjności oraz stymulowanie zakładania i rozwijania działalności gospodarczej oraz wdrażania przez MŚP projektów inwestycyjnych prowadzących do zwiększenia innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP.
Kto może otrzymać wsparcie?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego, a także przedsiębiorstwa w fazie start-up, czy osoby rozpoczynające działalności gospodarczą.

Co oferujemy naszym klientom?
– pożyczki do 500.000 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw,
– pożyczki od 100.000,01 zł do 500.000 zł dla średnich przedsiębiorstw,
– stałe oprocentowanie pożyczki w całym okresie spłaty wynoszące od 1,87% w skali roku,
– brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki,
– okres spłaty do 7 lat,
– okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 6 miesięcy,
– nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego,
– minimum formalności,
– krótki czas rozpatrzenia wniosku.
Jakie może być przeznaczenie pożyczki?
– tworzenie nowych przedsiębiorstw, dostarczanie kapitału początkowego lub kapitału na rozruch lub
– rozszerzenie działalności lub
– wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub
– realizację nowych projektów lub
– wchodzenie przez przedsiębiorstwa na nowe rynki lub
– przechodzenie przez przedsiębiorstwa na nowe rozwiązania;
W szczególności w ramach inwestycji związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych, wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług lub zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji.
O pożyczkę mogą ubiegać się podmioty, które:
– posiadają zdolność spłaty pożyczki w umownym terminie spłaty,
– prowadzą rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie wykazały znaczącej straty bilansowej
(w przypadku kontynuowania działalności gospodarczej),
– terminowo regulują płatności podatkowe wobec Skarbu Państwa oraz zobowiązania wobec ZUS,
– mają odpowiednie warunki oraz możliwości techniczno-organizacyjne do zarządzania proponowanym przedsięwzięciem,
– zostali pozytywnie zweryfikowani w bazach informacji gospodarczych.
Zabezpieczenie spłaty
Weksel własny in blanco obligatoryjnie oraz dodatkowo jedna z poniższych form prawnego zabezpieczenia:
– poręczenie wg prawa cywilnego,
– hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia (min. 110% wartości pożyczki),
– sądowy zastaw rejestrowy na środkach transportu drogowego, maszynach i urządzeniach (min. 130% wartości pożyczki),
– poręczenie innej instytucji finansowej,
– gwarancje bankowe,
– blokada środków na rachunku bankowym,
– inne przewidziane przepisami prawa.
Rodzaje zabezpieczeń można łączyć.
Ostateczna forma zabezpieczenia uzależniona jest od akceptacji ARR S.A. w Koninie.
Wsparcie w ramach programu stanowi pomoc de minimis.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/