Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

17 kwietnia 2024

RGP. 6220. 4. 2024.WN


Słupca, dn. 17 kwietnia 2024r

.
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), informuję o wszczęciu w dniu 10. 04.2024r. na wniosek Inwestora – Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca działającego przez pełnomocnika – Pana Bartosza Urbaniaka, INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak, Posoka, ul. Cytrynowa 16, 62-504 Konin, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : „Rozbudowa ul. Jeziornej w miejscowości Piotrowice”.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p. a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Z dokumentami w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, w pokoju nr 22, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 4, ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.), oraz w związku z §3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r., poz.1839), postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej. Wobec powyższego zgodnie z art. 36 k. p. a. rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień.

Na podstawie art. 35 ust. 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 k.p. a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. póz. 1094 ze zm.) – niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Słupca, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, na tablicy ogłoszeń Sołectwa Piotrowice.

Zgodnie z art 49 k. p. a. obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.


WN/WN

                                                                                                                                      Wójt Gminy Słupca

                                                                                                                                       /-/ Grażyna Kazuś

Obwieszczenie

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/