pismo - ilustracja

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – OŚ.6220.13.2021

22 października 2021

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze. zm.), informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 06.10.2021 r., na wniosek Inwestora – Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy z siedzibą  62-420 Strzałkowo, Słomczyce 22, działającego przez Pełnomocnika – Pana Adama Chmielewskiego, przedstawiciela biura projektowego AC DROGA, z dnia 06.10.2021 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Słupca (granica gminy) – Jaroszyn”.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Z dokumentami w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16 w pokoju nr 23, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) – niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Słupca, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, na tablicy ogłoszeń miasta Słupca, Sołectwa Gółkowo, Wierzbno, Jaroszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lądek.
Zgodnie z art 49 k.p.a. obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

 

Sprostowania oczywistej omyłki w  pismach i obwieszczeniu Wójta Gminy Słupca znak:  OŚ.6220.13.2021 z dnia 22 październik 2021r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Słupca (granica gminy) – Jaroszyn”

Postanowienie


Na podstawie art. 123 § 1 i 2 oraz art. 49 ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

Wójt Gminy Słupca
postanawia

sprostować oczywistą omyłkę w  pismach i obwieszczeniu Wójta Gminy Słupca znak:  OŚ.6220.13.2021 z dnia 22 październik 2021r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Słupca (granica gminy) – Jaroszyn”, w ten sposób, że:


1.    Podana nazwa inwestora:  
 jest
„Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy z siedzibą 62-420 Strzałkowo, Słomczyce 22, działającego przez Pełnomocnika – Pana Adama Chmielewskiego, przedstawiciela biura projektowego AC DROGA”

zmienia się na:
„Powiat Słupecki, ul. Poznańska 20,62-400 Słupca działający przez pełnomocnika – Pana Adama Chmielewskiego, przedstawiciela biura projektowego AC DROGA Adam Chmielewski, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 16/25, 62-400 Słupca”

2.    Zgodnie z art. 49 k.p.a. zmienia się termin dokonania obwieszczenia po upływie 14 dni od publicznego niemniejszego sprostowania.

Uzasadnienie

W dniu 22.10.2020r. Wójt Gminy Słupca wystąpił z obwieszczeniem i pismami OŚ.6220.13.2021 o wszczęciu postępowania, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Słupca (granica gminy) – Jaroszyn”.
W toku analizy posiadanych dokumentów stwierdzono pomyłkę pisarską w zapisach nazwy inwestora, która prawidłowo powinna brzmieć „Powiat Słupecki, ul. Poznańska 20,62-400 Słupca działający przez pełnomocnika – Pana Adama Chmielewskiego, przedstawiciela biura projektowego AC DROGA Adam Chmielewski, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 16/25, 62-400 Słupca”.
Jednocześnie ze względu na zmiany w obwieszczeniu o wszczęciu postępowania, w celu zachowania terminu na zapoznanie się z materiałem, zgodnie z art. 49 k.p.a. zmienia się termin dokonania obwieszczenia po upływie 14 dni od publicznego niemniejszego sprostowania.
Zgodnie z art. 123 § 2 ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 poz. 256 ze zm.) organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki
w wydanych przez ten organ decyzjach.
Omyłka ta nie ma znaczenia dla meritum sprawy (parametry były podane poprawnie), dlatego w tym stanie rzeczy należało oczywistą omyłkę sprostować.


Pouczenie
Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie złożone za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/