pismo gmina - ilustracja

Obwieszczenie – OŚ.6220.2.2021

27 maja 2021

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 Poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z zm.) zawiadamia się wszystkie strony, iż w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji zbierania i przetwarzania odpadów – kruszenie i sortowanie materiałów mineralnych na działkach nr 516/1 i 516/2 obręb Cienin Zaborny, gmina Słupca, powiat słupecki, województwo wielkopolskie, z wniosku Władysława Marcinkowskiego prowadzącego firmę „Rolmex” Firma Handlowo-Usługowa Władysław Marcinkowski, Cienin Zaborny 49, 62-400 Słupca, wydane zostało postanowienie z dnia 27.05.2021 r. znak: OŚ.6220.2.2021 o zawieszeniu przedmiotowego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wyżej wskazanego przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z zm.) – niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Słupca, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Cienin Zaborny.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym studium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16 w pokoju 23, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Zgodnie z art 49 k.p.a. obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Słupca

/-/ Grażyna Kazuś

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/