pismo - ilustracja

Obwieszczenie – OŚ.6220.27.2020

18 stycznia 2021

Spełniając wymóg art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 poz. 283ze zm.), Wójt Gminy Słupca zawiadamia, że z uwagi na prowadzone postępowanie wyjaśniające postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu tymczasowej, mobilnej Wytwórni Mas Bitumicznych na działkach ewidencyjnych numer 80/5 i 245 obręb Kochowo, gmina Słupca, powiat słupecki, województwo wielkopolskie, nie zostanie załatwione w terminie.
Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.) ustala się nowy termin załatwienia sprawy, tj. do dnia 18 marca 2021r.
Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:

  • nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
  • postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020, poz. 283 ze zm.) – niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Słupca, wywieszone na tablicy Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Kochowo.

Wójt Gminy Słupca

/-/ Grażyna Kazuś

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/