Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

15 stycznia 2024

WÓJT

GMINY SŁUPCA

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Słupca, dnia 15.01.2024 r.

GP.6730.1.2022


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SŁUPCA
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy


Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam,
że w dniu 15.01.2024 r. została wydana decyzja znak: GP.6730.1.2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na „rozbudowie fermy drobiu – budowy trzech obiektów inwentarskich do tuczu brojlera kurzego, zbiorników naziemnych na gaz płynny, silosów paszowych, zbiornika na ścieki przemysłowe, wiaty magazynowej, wagi samochodowej, konfiskatora sztuk padłych oraz agregatu prądotwórczego na terenie działki o nr ewid. 14/12 oraz na terenie części działki o nr ewid. 14/14 położonych obrębie ewidencyjnym Borki, gmina Słupca”, która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.
W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Słupcy (ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca), w dniach pracy urzędu w godz. 730 do 1530, pokój nr 24.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 Kpa).
Obwieszczenie zostało udostępnione dnia 15.01.2024 r


Wójt Gminy Słupca
/-/ Grażyna Kazuś


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Słupca, który przetwarza te dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie udzielonej zgody. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim stanowi o tym przepis prawa. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. realizacji partycypacji społecznej w procesie planistycznym oraz – w przypadku danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa – w celu wynikającym z treści tej zgody. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a w określonych prawem sytuacjach – prawo do żądania usunięcia danych osobowych i prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcie udzielonej zgody w dowolnym momencie. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, należy kontaktować się z Wójtem Gminy Słupca za pomocą adresu sekretariat@gminaslupca.pl . Szczegółowe zapisy klauzuli informacyjnej dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy w Słupcy.

obwieszczenie o wydaniu decyzji_

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/