Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca

8 stycznia 2019

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2017 poz. 1405 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XLV/317/18 Rady Gminy Słupca z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca, zmienionej uchwałą Nr XLVIII/333/18 Rady Gminy Słupca z dnia 30 maja 2018 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach

od 16 stycznia 2019 r. do 14 lutego 2019 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, wyłożoną do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Słupca w godzinach od 7:30 do 15:30, w pokoju nr 24.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca o godzinie 10:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu zmiany planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 marca 2019 r.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do sporządzonej prognozy oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Wójta Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, email: sekretariat@gmina.slupca.pl, w terminie do dnia 08 marca 2019 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Słupca.
Obszar opracowania miejscowego planu wyłożonego do publicznego wglądu obejmuje następujące tereny:
– obręb Cienin Zaborny: dz. nr 454/27;
– obręb Józefowo: dz. nr 307/1;
– obręb Kochowo: dz. nr 152/1 i 152/2;
– obręb Kotunia: dz. nr 15/2, 14/2, 13/2, 12/2, 11/2;
– obręb Młodojewo: dz. nr 478/2, 738/2, 508/1, 508/3, 508/4;
– obręb Piotrowice: dz. nr 145/2 i 471/23;
– obręb Wola Koszucka-Parcele: dz. nr 43/14 i część dz. nr 43/18, 43/5 i 43/7.

Wójt Gminy Słupca
/-/Grażyna Kazuś

 

Projekt Uchwały Rady Gminy Słupca w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca

Uzasadnienie do Uchwały

Prognoza oddziaływania na środowisko

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Oświadczenie

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/