Obwieszczenie – zawiadomienie

13 czerwca 2019

Wójt Gminy Słupca, stosowanie do treści przepisu art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018 poz. 2096 ze zm.) zawiadamia
o zakończeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do odzysku odpadów, kruszenia i sortowania odpadów mineralnych, na dz. nr 182/3 obręb Gółkowo.
Informuję, że w toku powyższego postępowania:
-Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy opinią znak: ON.NS-71/9/167-11/18 z dnia 13.11.2018r. zaopiniował warunki w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych,
– Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem znak: WOO-I.4221.60.2019.BR.2 z dnia 08.05.2019r., uzgodnił i określił warunki realizacji w/w przedsięwzięcia.
Stosownie do przepisów art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuje, że z aktami niniejszej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Słupcy (Słupca, ul. Sienkiewicza 16) w pokoju nr 23 w godzinach urzędowania oraz zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 5 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia.
Niniejsze zawiadomienie zostało dokonane w drodze obwieszczenia poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Słupcy (www.gmina.slupca.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupcy oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Gółkowo.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/