Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych gminy Słupca na 2019 rok.

21 stycznia 2019

WÓJT GMINY SŁUPCA

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SŁUPCA NA 2019 ROK.

I.CEL KONKURSU:

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Gminy Słupca w dziedzinach określonych w „Programie współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.”

II.Zadanie: UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORT

Cel szczegółowy: Propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i sportu oraz stworzenie społeczeństwu Gminy Słupca oraz młodzieży szkolnej odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji.
Planowana w roku 2019 kwota dotacji wynosi 10.000 zł.

Wydatki poniesione w roku 2018 wynosiły 13.000 zł.

III. Zadanie: KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Cel szczegółowy: Wspieranie zadań z szeroko pojętej animacji kulturowej i społecznej poprzez organizację szeregu działań m.in. konkursów, warsztatów, koncertów, spektakli, wystaw i innych.

Planowana w roku 2019 kwota dotacji wynosi 2.500 zł.

Wydatki poniesione w roku 2018 wynosiły 2.000 zł.

IV. Zadanie: NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA.

Cel szczegółowy: Warsztaty edukacyjne i szkolenia dla dzieci i młodzieży.

Planowana w roku 2019 kwota dotacji wynosi 2.500 zł.

V.PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT:
1.Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem oraz prowadzące działalność na terenie Gminy Słupca:

 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 2. osoby prawne jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 3. W/w podmioty nie mogą zalegać z opłaceniem należności publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów o charakterze publicznym oraz posiadać własne konto bankowe.

VI.ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1.Rozpatrywane są wyłącznie kompletne oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.

2.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. Jeżeli kwota przyznanej dotacji będzie niższa, podmiot zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.

3.Dotację na wsparcie realizacji zadania otrzymują podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym.

 1. Dotacja dotyczy współfinansowania zadania i dlatego wymagane jest przeznaczenie przez wnioskodawcę środków finansowych na realizację zadania publicznego.

5.Przewidywana dotacja nie może zostać przeznaczona na:

 1. a) wynagrodzenia pracowników organizacji poza zakresem realizacji zadania,
 2. b) wydatki majątkowe w tym zakupy inwestycyjne.

VII.TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferty należy składać w terminie do 12.02.2019 roku. do godz.15.30

Oferty przyjmowane będą od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w godzinach pracy Urzędu. O przyjęciu oferty będzie decydować data wpływu do Urzędu Gminy Słupca.

2.Adres, pod którym należy składać oferty: Urząd Gminy w Słupcy ul. Sienkiewicza 16, 62 – 400 Słupca. (Sekretariat)

3.Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem.

4.Druki ofert dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Słupca www.gminaslupca.pl

VIII.TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
1.Zadania powinny być realizowane do końca 2019 roku.

2.Realizacja zadania zleconego następuje po zawarciu umowy.

 1. Warunkiem zawarcia umowy na dotację jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu oraz sporządzenie aktualnego harmonogramu realizacji zadania w przypadku przyznania dotacji w innej wysokości niż wnioskowana.

4.Zleceniobiorca realizując zadanie jest zobowiązany do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych (takich jak plakaty, zaproszenia, ogłoszenia prasowe itp.) poprzez media, poprzez widoczną w miejscu realizacji zadania tablicę o fakcie dofinansowania zadania przez Gminę Słupca.

 1. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.

IX.TERMIN, TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT

1.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty z opisem projektu, który ma zostać dofinansowany i preliminarzem wydatków na formularzu ofert, zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

 1. Do oferty należy dołączyć:

    1) obowiązujący statut organizacji lub inny akt regulujący status podmiotu.

    2) dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu, rejestracji organizacji, zawierający aktualne dane ze wskazaniem osób do składania w imieniu organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania (w tym rozliczenia uzyskanej dotacji)

    3) sprawozdanie finansowe za 2017 rok.

    4) oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu należności publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek

       o charakterze publicznym.

3. Wójt Gminy Słupca w ciągu 10 dni roboczych od ostatniego dnia przyjmowania ofert podejmie decyzję w formie zarządzenia o wyborze oferty i udzielaniu dotacji.

4. Złożone oferty rozpatrywane będą pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Słupca.

 1. O podjętych decyzjach składający ofertę zostaną poinformowani na stronie internetowej Urzędu Gminy Słupca: www.gminaslupca.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Słupca.

6.Wybór ofert odbędzie się wg następujących kryteriów

a) zgodność celu projektu z priorytetami ustalonymi przez Radę Gminy Słupca uchwałą Nr II/7/2018 z dnia 30.11.2018 r. Rady Gminy Słupca w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

b) oceny możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację,

c) oceny przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

 1. oceny proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób przy udziale, których organizacja będzie realizować zadanie publiczne,
 2. udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
 3. uwzględnienia planowanego przez organizację wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 4. oceny realizacji zleconych zadań publicznych, które w latach poprzednich realizowały organizacje, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 5. Dodatkowe informacje nie znajdujące się na stronach www.gminaslupca.pl można uzyskać w Urzędzie Gminy Słupca pod numerem telefonu (63) 274 36 76 wew.39

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwała Nr II/7/2018 z dnia 30.11.2018 r. Rady Gminy Słupca w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Informacja w sprawie powołania kandydatów do komisji konkursowej

Formularz zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej

Oferta realizacji zadania publicznego

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/