Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego

22 grudnia 2022

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego zwołuje posiedzenie, które odbędzie się 28 grudnia 2022 r. o godz. 13:00 w sali Narad Urzędu Gminy Słupca z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 44/2022,46/2022,47/2022
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – druk nr 1
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 – druk 2
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2022-2025 – druk nr 3
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca w obrębach ewidencyjnych: Benignowo, Kochowo, Młodojewo, Koszuty – Parcele, Nowa Wieś – druk nr 4
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca – druk nr 5
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr LX/341/2022 z dnia 27.10.2022 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk nr 6
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr LXII/346/2022 z dnia 24.11.2022 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Słupca na 2023 r. – druk nr 7
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na organizowanie publicznego transportu zbiorowego – druk nr 8
12. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2023 – 2027 (autopoprawka) – druk nr 9 (był analizowany i zaopiniowany na posiedzeniu komisji w dniu 21 listopada 2022 r.)
13. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słupca na rok 2023 (autopoprawka) – druk nr 10 (był analizowany i zaopiniowany na posiedzeniu komisji w dniu 21 listopada 2022 r.)
14. Opracowanie planu pracy Komisji na 2023 rok.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie Komisji.

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego
/-/ Artur Kuchowicz

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/