Posiedzenie Komisji

14 grudnia 2018

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa Pan Leszek Michałowicz zaprasza na III posiedzenie Komisji, które odbędzie w dniu 18 grudnia 2018 roku, godz. 12:00
w Sali Narad Urzędu Gminy w Słupcy.

Porządek obrad

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
  a) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Kąty, Kotunia i Wierzbocice
  b) Projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Gminie Słupca
  c) Projekt uchwały w sprawie zasad ustalenia na jakich radnym przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych
  d) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2019
  e) Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania ” na lata 2019 -2023
  f) Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019 – 2023
  g) Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego – świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019 – 2023
  h) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
  i) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
  j) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa na 2019 rok
  k) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego na 2019 rok
  l) Projekt uchwały w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Słupca na 2019 rok
 3. Wolne wnioski.
 4. Zakończenie.

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa

                                                                                            /-/ Leszek Michałowicz

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/