Posiedzenie zwyczajnej LXXXI sesji Rady Gminy Słupca

8 marca 2024

Przewodniczący Rady Gminy Słupca Jerzy Kopczyński zwołuję posiedzenie zwyczajnej LXXXI sesji Rady Gminy Słupca w dniu 15 marca 2024 roku o godz. 12:00 w sali Narad Urzędu Gminy Słupca z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie LXXXI sesji Rady Gminy Słupca, stwierdzenie quorum,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z LXXX sesji Rady Gminy Słupca,
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Słupca w okresie międzysesyjnym,
 5. Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 r. – druk nr 1
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku podmiotu, dotyczącego pilnego zwołania nadzwyczajnego posiedzenia organów stanowiących – druk nr 2
 7. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Słupca – druk nr 3
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranego terenu położonego w obrębie Kotunia – druk nr 4
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w m. Koszuty – druk nr 5
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w m. Kąty – druk nr 6
 11. Zgłaszanie pisemnych interpelacji,
 12. Wolne wnioski i informacje
 13. Zamknięcie obrad LXXXI sesji Rady Gminy Słupca.
 14. Zakończenie.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Słupca

                                                                                                                                       /-/ Jerzy Kopczyński

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/