Posiedzenie zwyczajnej LXXXIII sesji Rady Gminy Słupca

9 kwietnia 2024

Przewodniczący Rady Gminy Słupca Jerzy Kopczyński zwołuję posiedzenie zwyczajnej LXXXIII sesji Rady Gminy Słupca w dniu 12 kwietnia 2024 roku o godz. 15:00 w sali Narad Urzędu Gminy Słupca z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie LXXXIII sesji Rady Gminy Słupca, stwierdzenie quorum,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z LXXXII sesji Rady Gminy Słupca,
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Słupca w okresie międzysesyjnym,
 5. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Słupca w Cieninie Zabornym za 2023 rok – druk nr 1
 6. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r.” – druk nr 2
 7. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr LXXIX/477/2023 Rady Gminy Słupca z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 – druk nr 3
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2024-2027 – druk nr 4
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w m. Piotrowice – druk nr 5
 10. Zgłaszanie pisemnych interpelacji,
 11. Wolne wnioski i informacje,
 12. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy Słupca,
 13. Wystąpienie Wójta Gminy Słupca,
 14. Wystąpienie radnych i zaproszonych gości,
 15. Zamknięcie obrad LXXXIII sesji Rady Gminy Słupca,
 16. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Gminy Słupca

/-/ Jerzy Kopczyński

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/