Przekazanie laptopów

Projekt zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – pierwsze laptopy już przekazane do szkół

17 czerwca 2020

logo_projektUE

To drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), w którym JST mogły uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

Program ten kierowany jest głównie do rodzin z minimum trojgiem dzieci.

Gmina Słupca w porozumieniu z gminnymi szkołami złożyła wniosek o grant w wysokości aż 55 tys. zł na sprzęt komputerowy.

W/w wniosek o przyznanie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczący realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, został pozytywnie zweryfikowany.

Wójt Gminy Słupca, jako Grantobiorca podpisał i przekazał umowę o powierzenie grantu do Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W chwili obecnej umowa oczekuje na podpis ze strony CPPC.

Dzięki dofinansowaniu w wysokości 55 000,00 zł do 7 szkół podstawowych Gminy Słupca trafi sprzęt zaspokajający potrzeby 40 uczniów z rodzin 3+.
Zakupiony sprzęt, począwszy od 17.06.2020r. jest rozdysponowany zgodnie z zapotrzebowaniem otrzymanym ze szkół:
1. ZSP Młodojewo – 5 laptopów,
2. SP Koszuty – 5 laptopów,
3. ZSP Cienin Zaborny – 4 laptopy,
4. ZSP Cienin Kościelny – 2 laptopy,
5. SP Kowalewo Opactwo – 10 laptopów,
6. SP Drążna – 3 laptopy,
7. SP Kotunia – 11 laptopów.


Szczegółowe informacje na stronie: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/