Transmisja na żywo Sesji Rady Gminy Słupca

30 listopada 2023

Transmisja „na żywo” z posiedzenia zwyczajnej LXXVIII sesji Rady Gminy Słupca odbędzie się w dniu 30 listopad 2023 roku o godz. 12:00 za pośrednictwem platformy internetowej: Transmisja „na żywo” z obrad Rady Gminy Słupca  

W przypadku komunikatu „Aktualnie brak jest transmisji na żywo na wybranym kanale” – transmisja na żywo jeszcze się nie rozpoczęła lub należy odświeżyć bieżącą stronę.

Wszystkie nagrania dotychczasowych Sesji Rady Gminy Słupca

1. Otwarcie LXXVIII sesji Rady Gminy Słupca, stwierdzenie quorum,
2. Przedstawienie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu z LXXVI i LXXVII sesji Rady Gminy Słupca,
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Słupca w okresie międzysesyjnym,
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Słupca – rok szkolny 2022/2023 – druk nr 1
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 – druk nr 2
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 – druk nr 3
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 – druk nr 4
9. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 – druk nr 5
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca w obrębach ewidencyjnych: Cienin – Kolonia ,Cienin Zaborny,Cienin Kościelny,Drążna,Gółkowo,Józefowo,Korwin,Koszuty,Marcewek,Wola Koszucka – Parcele,Wilczna – druk nr 6
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej z siedzibą w Rawiczu – druk 7
12. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – druk nr 8
13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Słupca na 2024 rok – druk nr 9
14. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk nr 10
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na organizowanie publicznego transportu zbiorowego – druk nr 11
16. Zgłaszanie pisemnych interpelacji,
17. Wolne wnioski i informacje
18. Zamknięcie obrad LXXVIII sesji Rady Gminy Słupca.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/