Transmisja „na żywo” z posiedzenia zwyczajnej LXXX sesji Rady Gminy Słupca

15 lutego 2024

Transmisja „na żywo” z posiedzenia zwyczajnej LXXX sesji Rady Gminy Słupca odbędzie się w dniu 15 lutego 2024 roku o godz. 9:00 za pośrednictwem platformy internetowej: Transmisja „na żywo” z obrad Rady Gminy Słupca  

W przypadku komunikatu „Aktualnie brak jest transmisji na żywo na wybranym kanale” – transmisja na żywo jeszcze się nie rozpoczęła lub należy odświeżyć bieżącą stronę.

Wszystkie nagrania dotychczasowych Sesji Rady Gminy Słupca

Porządek obrad:

 1. Otwarcie LXXX sesji Rady Gminy Słupca, stwierdzenie quorum,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z LXXIX sesji Rady Gminy Słupca,
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Słupca w okresie międzysesyjnym,
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupca – druk nr 1
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze ,specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania – druk nr 2
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – druk nr 3
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w m.Piotrowice – druk nr 4
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Cienin Zaborny – druk nr 5
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Cienin Zaborny – druk nr 6
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę Nr LXXIX/477/2023 Rady Gminy Słupca z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 – druk nr 7
 12. Zgłaszanie pisemnych interpelacji,
 13. Wolne wnioski i informacje
 14. Zamknięcie obrad LXXX sesji Rady Gminy Słupca.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/