laptop-ilustracja

Wpis do ewidencji placówek oświatowych

16 marca 2021

Informacje niezbędne do dokonania wpisu do ewidencji placówek oświatowych:

Miejsce złożenia dokumentów:

Centrum Usług Wspólnych Gminy Słupca
Wierzbocice 52, 62-400 Słupca
Tel. 63 274 36 46

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego (Gmina Słupca).

Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek – piątek 7:30—15:30

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – art. 168.
Wymagane wnioski i dokumenty:
• zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Słupca.

Do ww. zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:
• statut szkoły lub placówki,
• dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce,
• potwierdzenie osobowości prawnej osoby prowadzącej (odpis z Krajowego Rejestru Sądowy lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną),
• dokumenty poświadczające dysponowanie odpowiednimi pomieszczeniami do prowadzenia szkoły lub placówki (np. umowa najmu),
• informacja osoby prowadzącej o warunkach lokalowych zapewniających:
– możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
– możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu (w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe),
– możliwość realizacji innych zadań statutowych,
– bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy,
• opinie dotyczące bezpieczeństwa i higieny w szkole lub placówce, potwierdzone za zgodność z oryginałem, zgodnie z art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, w zw. z art. 268a cytowanej ustawy, tj.:
– Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
– Komendanta Państwowej Straży Pożarnej,
• zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe (w przypadku szkoły podstawowej i ponadpodstawowej),
• pozytywna opinia kuratora oświaty o spełnianiu przez niepubliczną szkołę wymagań określonych w art. 14 ust. 3 cytowanej ustawy (w przypadku szkoły podstawowej i ponadpodstawowej),
• opinia ministra właściwego do spraw zdrowia (w przypadku szkoły ponadpodstawowej kształcącej w zawodach medycznych),
W przypadku osoby fizycznej można dołączyć oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która przejmie prowadzenie szkoły lub placówki w przypadku zgonu osoby składającej zgłoszenie. Oświadczenie to zawiera zgodę osoby fizycznej lub osoby prawnej, która ma przejąć prawa i obowiązki do prowadzenia szkoły lub placówki.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu Kuratorowi Oświaty oraz organowi podatkowemu.

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zawiera:
• nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki,
• datę i numer wpisu do ewidencji,
• nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj szkoły lub placówki,
• osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę,
• adres szkoły lub placówki oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych, jeżeli ich utworzenie zostało przewidziane,
• w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej – nazwy zawodów, w których kształci szkoła,
• w przypadku szkoły artystycznej – nazwy zawodów oraz nazwy specjalności lub specjalizacji, w których kształci szkoła,
• w przypadku niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowane oddział przedszkolny, lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego – informację o otrzymywaniu dotacji, o której mowa odpowiednio w art. 17 ust. 1, art. 19 ust. 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Opłaty:
Bez opłat.

Wójt Gminy Słupca wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:
• zgłoszenie nie zawiera wymaganych danych i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie,
• statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:
• niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,
• prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej,
• stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem, a w przypadku szkoły podstawowej, a także szkoły ponadpodstawowej są również nieprzestrzegane wymagania, o których mowa w art. 168 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
• dokonania wpisu z naruszeniem prawa,
• zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

Uwagi:
Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić w terminie 14 dni organowi, który dokonał wpisu do ewidencji, zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.
W przypadku zmiany osoby prowadzącej szkołę lub placówkę wniosek o zmianę składa osoba dotychczas prowadząca szkołę lub placówkę nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem zmiany osoby prowadzącej. Zamiana osoby prowadzącej szkołę lub placówkę następuje z dniem dokonania wpisu tej zmiany do ewidencji.

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, organ, który dokonał wpisu do ewidencji, oraz gminę, na której terenie jest położona szkoła lub placówka.

Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły lub placówki przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą lub placówką. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

Dodatkowe informacje na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl
Dotacje podmiotowe:
Informacje dot. trybu udzielania dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne, dot. trybu rozliczenia tych dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania –

Tryb odwoławczy:
Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub o wykreśleniu wpisu do ewidencji przysługuje odwołanie, które wnosi się do kuratora oświaty, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję odmowną.

Załączniki i wzory do pobrania:

Wpis do ewidencji placówek – dokumenty

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/