XL sesja Rady Gminy Słupca

18 czerwca 2021

Przewodniczący Rady Gminy Słupca Jerzy Kopczyński zwołuję posiedzenie zwyczajnej XL sesji Rady Gminy Słupca w dniu 25 czerwca 2021 roku o godz.12:00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Słupcy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie XL sesji Rady Gminy Słupca, stwierdzenie quorum,
2. Przedstawienie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy Słupca,
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Słupca w okresie międzysesyjnym,
5. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Słupcy oraz analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Gminy Słupca w roku 2020 r. – druk nr 1
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/69/19 Rady Gminy Słupca z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa – druk nr 2
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego – druk nr 3
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu wykonywania i finansowania programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słupca w latach 2021 – 2022 – druk nr 4
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2021 – 2033 – druk 5
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2021 rok – druk nr 6
11. Omówienie przedłożonego raportu o stanie Gminy Słupca za 2020 rok.
12. Debata nad raportem o stanie Gminy Słupca za 2020 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słupca wotum zaufania – druk nr 7
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020 – druk nr 8
15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 – druk nr 9
16. Zgłaszanie pisemnych interpelacji,
17. Wolne wnioski i informacje,
18. Zamknięcie obrad XL sesji Rady Gminy Słupca.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, mając na uwadze ochronę zdrowia i życia obywateli, pomimo ustawowego prawa Mieszkańców do brania udziału w sesji Przewodniczący Rady rekomenduje oglądanie sesji poprzez transmisję online dostępną na stronie Gminy Słupca, a nie przez osobisty udział w sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Słupca
/-/ Jerzy Kopczyński

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/