XXIV sesja Rady Gminy Słupca

22 lipca 2020

Przewodniczący Rady Gminy Słupca Jerzy Kopczyński zaprasza na posiedzenie zwyczajnej XXIV sesji Rady Gminy Słupca w dniu 30 lipca 2020 roku o godz. 12:00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Słupcy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie XXIV sesji Rady Gminy Słupca, stwierdzenie quorum
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XXII,XXIII sesji Rady Gminy Słupca
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Słupca w okresie międzysesyjnym
5. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Słupcy oraz analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Gminy Słupca w roku 2019
6. Informacja z działalności Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za lata 2018 – 2019
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Słupca przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego w dniu 16 marca 2020 roku
8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji filii Biblioteki Publicznej Gminy Słupca w Cieninie Zabornym , znajdującej się w Cieninie Kościelnym oraz zmiany statutu Biblioteki Publicznej Gminy Słupca
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Piotrowice
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w roku 2019
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/160/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Słupca
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i zespołach szkolno – przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupca
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Słupca na rok szkolny 2020/2021
17. Omówienie przedstawionego raportu o stanie Gminy Słupca za 2019 rok
18. Debata nad raportem o stanie Gminy Słupca
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słupca wotum zaufania
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok
21. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019
22. Zgłaszanie pisemnych interpelacji
23. Wolne wnioski i informacje
24. Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Gminy Słupca.
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, mając na uwadze ochronę zdrowia i życia obywateli, pomimo ustawowego prawa Mieszkańców do brania udziału w sesji Przewodniczący Rady rekomenduje oglądanie sesji poprzez transmisję online dostępną na stronie Gminy Słupca, a nie przez osobisty udział w sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Słupca
/-/ Jerzy Kopczyński

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/