Zawiadomienie

11 kwietnia 2024

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.


Na podstawie art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 2023 poz. 775) informuję o wydaniu przez Wójta Gminy Słupca w dniu 11. 04.2024r. postanowienia znak:
OŚ. 6220. 17. 2021 nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego w postaci nieprzepływowego zbiornika ziemnego – stawu retencyjnego w zakresie melioracji wodnej szczegółowej na działkach 76/8 i 79/1 obręb Kochowo, gm. Słupca oraz określającego zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Postępowanie jest prowadzone z wniosku Pana Władysława Marcinkowskiego prowadzącego działalność pod nazwą „Rolmex” Firma Handlowo- Usługowa Władysław Marcinkowski, Cieniu Zaborny 49, 62-400 Słupca.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Słupca, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Kochowo.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p. a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym studium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, w pokoju 22, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

WN/WN

Zawiadomienie

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/