OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SŁUPCA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

26 września 2023

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SŁUPCA
o wyłożeniu do publicznego wglądu


projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca w obrębach ewidencyjnych: Cienin – Kolonia, Cienin Zaborny, Cienin Kościelny, Drążna, Gółkowo, Józefowo, Korwin, Koszuty, Marcewek, Wola Koszucka – Parcele, Wilczna


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2023 poz. 977 ze zm. ) oraz art. 3 pkt 11 i art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2023 poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca w obrębach ewidencyjnych: Cienin – Kolonia, Cienin Zaborny, Cienin Kościelny, Drążna, Gółkowo, Józefowo, Korwin, Koszuty, Marcewek, Wola Koszucka – Parcele, Wilczna
Projekt w/w zmiany planów miejscowych zostaną wyłożone do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 04.10.2023 r. do 26.10.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, w godz. urzędowania urzędu pokój nr 24 oraz na stronie internetowej urzędu https://gminaslupca.pl/ i Bip-ie urzędu https://bip.gminaslupca.pl/
Proces legislacyjny opracowania uchwały pod linkiem https://slupca.e-mapa.net/legislacja/mpzp/7307.html
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 07 października 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca o godz.:13.00
Dodatkowe informacje, w tym o szczegółowym sposobie i zasadach przeprowadzenia dyskusji publicznej, o możliwości dyskusji zdalnej, można uzyskać pod numerem telefonu: 63 274 36 76 w godz. urzędowania urzędu.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmian planów miejscowych, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie w formie papierowej na adres Wójt Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@gminaslupca.pl lub przez platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do dnia 09 listopada 2023 r.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do sporządzonej prognozy oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Wójt Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca email: sekretariat@gminaslupca.pl , w terminie do dnia 09 listopada 2023 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Słupca.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Słupca, który przetwarza te dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz na podstawie udzielonej zgody. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim stanowi o tym przepis prawa. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. realizacji partycypacji społecznej w procesie planistycznym oraz – w przypadku danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa – w celu wynikającym z treści tej zgody. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a w określonych prawem sytuacjach – prawo do żądania usunięcia danych osobowych i prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcie udzielonej zgody w dowolnym momencie. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, należy kontaktować się z Wójtem Gminy Słupca za pomocą adresu sekretariat@gminaslupca.pl . Szczegółowe zapisy klauzuli informacyjnej dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy w Słupcy.

Obwieszczenie o wyłożeniu_

PONS_mpzp_gm_Slupca_etap_III_2023_10_03_wylozenie

projekt uchwały

wylozenie_etapIII-tif_2023-10-03_0704

slupca-proj-7307-1

Protokół z dyskusji publicznej

zarządzenie nr 80

 

 


Wójt Gminy Słupca
/-/Grażyna Kazuś

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/